กระบวนการผลิต

  • กระบวนการ
    เตรียมเม็ด

  • กระบวนการเป่า

  • กระบวนการพิมพ์

  • กระบวนการตัด

  • การแพ็คบรรจุหีบห่อ

  • ตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานการผลิต