อบรมเรื่องการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัทฯ รวมถึงเป็นการทบทวนแผนการหนีไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน วิธีการป้องกัน การระงับเหตุอัคคีภัยตามมาตรฐาน และสามารถใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัยขั้นต้นได้อย่างถูกต้อง